Najczęściej kupowane

Regulamin sklepu internetowego

szmermisie.pl

 

§ 1

Postanowienia wstępne

1.            Sklep internetowy SZMERMISIE.PL , dostępny pod adresem internetowym      www.szmermisie.pl, prowadzony jest przez LUCYNA LEJA prowadzącego działalność         gospodarczą pod firmą Zakład Produkcji Zabawek "ODOL-PLUSZ" Lucyna Leja,       wpisaną do        Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez                 ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6220100161,
                REGON 003369786

 

2.            Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania
                z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2

Definicje

 

1.            Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której         przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

2.            Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą

                Zakład Produkcji Zabawek "ODOL-PLUSZ" Lucyna Leja, wpisaną do Centralnej Ewidencji i         Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds.              gospodarki, NIP 6220100161, REGON 003369786.

 

3.            Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 

4.            Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą      prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu              działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 

5.            Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym              www.szmermisie.pl. , służący do zawierania za pośrednictwem drogi                elektronicznej Umów   sprzedaży.

 

6.            Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego             systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej      obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków     porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 

7.            Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 

8.            Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia
                i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze             Sprzedawcą.

 

9.            Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz        informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 

10.          Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 

11.          Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie               warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 

12.          Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta        Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia,
                w szczególności ilości produktów.

 

13.          Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży               między Klientem a Sprzedawcą.

 

14.          Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między

                Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę

                Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie

                usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

1.            Adres Sprzedawcy: ul. Traugutta 10, 63-430 Odolanów

 

2.            Adres e-mail Sprzedawcy: odolplusz@hot.pl

 

3.            Numery telefonu do Sprzedawcy: 500234345, 508878480, 501575390,

 

4.            Numer rachunku bankowego Sprzedawcy : 32 1240 6928 1111 0010 2214 2129

 

5.            Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów

                telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 

6.            Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od 8 do 18.

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania

zamówień na Produkty, niezbędne są:

a.            system operacyjny: Windows, Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS;

b.           dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca;

c.            karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768;

d.           łącze internetowe o przepustowości minimalnej 512 kbit/s dla pobierania informacji i                 128 kbit/s dla wysyłania informacji;

e.           przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji nie starszej niż IE8, Mozilla          Firefox w wersji nie starszej niż Firefox 22, Google Chrome w wersji nie starszej niż              Chrome 28; obsługująca Javascript nie starszy niż 1.5;

  1. sterowanie: klawiatura, ekran dotykowy, mysz.

 

§ 5

Informacje ogólne

 

1.            Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi    odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą       wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu      internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

2.            Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez   Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu          Konta    zgodnie z postanowieniami § 6.

 

3.            Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają               podatek VAT).

 

4.            Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt              dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest    informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili     wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 

5.            Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowych szmermisie.pl zostały legalnie            wprowadzone na rynek polski, są fabrycznie nowe, zapakowane, bez wad ukrytych.

 

6.            Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych szmermisie.pl przysługują wyłącznie Sprzedającemu. Sprzedający nie wyraża zgody na ich wykorzystywanie bez jego wyraźnej          zgody.

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 

1.            Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych :

                a. Poprawny adres e-mail

                b. Imię

                c. Nazwisko

                d. Ponownie wskazany adres e-mail

                e. Datę urodzenia

                f. Hasło do konta w sklepie

 

                Opcjonalnie można dołączyć do newslettera oraz wyrazić chęć na otrzymywanie informacji o pojawiających się promocjach.

 

2.            Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 

3.            Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 

4.            Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu      jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy,
                w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §

 

 

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 

1.            Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie) ;

2.            Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do

                koszyka” (lub równoznaczny) ;

4.            Zalogować się do sklepu, lub zarejestrować w przypadku braku konta;

5.            Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz

                potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

  1. Określić sposób wysyłki

7.            Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,

                opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

  1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego

                Produktu:

                a. Przesyłka kurierska koszt 16,00 zł

                c. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Zakład Produkcji Zabawek "ODOL-PLUSZ" Lucyna                 Leja ul. Traugutta 10, 63-430 Odolanów ( Po wcześniejszym kontakcie ze sprzedawcą)

 

  1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

               

                a. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

                b. Płatności elektroniczne

               

 

3.            Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności

                znajdują się za stronach Sklepu.

                                                                                             

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 

1.            Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu              przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym          zgodnie z § 7 Regulaminu.

 

  1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i        jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi               stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty      elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu         Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z              chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa                Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

3.            W przypadku wyboru przez Klienta:

               

                a. płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania           płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w     przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

               

                c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać           płatności przy odbiorze przesyłki w dniu odbioru produktu po uprzednim otrzymaniu               informacji o gotowości produktu do odbioru.

 

4.            Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez                Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego         paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 

5.            A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy       jest najdłuższy podany termin.

 

                B W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma

                możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich

                Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 

6.            Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 

                a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności

                elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego

                Sprzedawcy (opcja dostępna w sklepie)

               

               

 

7.            W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do                 odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do    odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie                stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty           elektronicznej Klienta.

 

8.            W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru,

                terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

 

                a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności

                elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego

                Sprzedawcy.

 

                b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od

                dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

  1. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski od 2 - 5 dni roboczych.

 

  1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.         Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są            wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz         w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania       się Umową Sprzedaży.

 

11.          Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 

1.            Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek               przyczyny.

 

2.            Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi   lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 

3.            W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno,             partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii              lub części.

 

 

  1. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od                 Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez                Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 

  1. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną       poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia       na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.          Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do             niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach                 konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

7.            W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca     niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail       potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 

8.            Skutki odstąpienia od Umowy:

 

                a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za     niezawartą.

 

                b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie                później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od            Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z     wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu   dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 

                c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie         zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie      zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 

                d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z        powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które     zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

                e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował       Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument

                odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

 

                f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu,   jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany             pocztą.

 

                g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z                niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru,               cech i funkcjonowania Produktu.

 

9.            W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym                trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w              opisie Produktu w Sklepie.

 

  1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w

                odniesieniu do Umowy:

 

                a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana

                według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych              potrzeb,

 

                b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym

                opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na

                ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte

                po dostarczeniu,

 

                c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca          krótki termin przydatności do użycia,

 

                d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą   Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po

                spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

 

                e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym         Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

 

                f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na

                swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 

1.            Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

 

2.            Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

 

3.            W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo

                do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

 

4.            Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym

                Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 

5.            Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym

                datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w

                związku z wadą towaru.

 

6.            Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później

                niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie

                Klienta uznał za uzasadnione.

 

7.            Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres

                podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

 

8.            W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także

                jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

 

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1.            Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z           pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady   dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych              powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których                 zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji     Handlowej oraz pod następującymi adresami

                internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

                http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

                http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

                http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

2.            Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych           sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 

                a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu

                konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o

                Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o

                rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 

                b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji

                Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

                (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania

                mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a

                Sprzedawcą.

 

                c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między

                nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)

                rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych

                należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie

                Konsumentów Polskich).

 

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

1.            Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu

                internetowego jest Sprzedawca.

 

2.            Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu

                internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to

                zgodę - także w celu marketingowym.

 

3.            Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

               

                a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy  przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu               przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 

                b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności

                elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu            podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 

4.            Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

5.            Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w

                Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje

                brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 13

Postanowienia końcowe

 

1.            Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 

2.            Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych

                przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie,

                w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej

                zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 

3.            W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie    obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o          świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o

                ochronie danych osobowych.

 

4.            Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i

                dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy

                internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .